PKN
Protestantse gemeente te Soesterberg (Vredekerk)
 
ANBI diaconie ANBI diaconie
A. Algemene gegevens
 
Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente te Soesterberg
Telefoonnummer (facultatief): 06-48317023
RSIN/Fiscaal nummer: 824105734
Nummer Kamer van Koophandel: 76373312
Website adres: https://www.pknsoesterberg.nl
E-mail: diaconie@pknsoesterberg.nl
Adres: Generaal Winkelmanstraat 101
Postcode: 3769 EC
Plaats: Soesterberg
Postadres: Generaal Winkelmanstraat 101
Postcode: 3769 EC
Plaats: Soesterberg
 
De Protestantse gemeente te Soesterberg is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.
 
Het profiel dat het beste past bij de Protestantse gemeente te Soesterberg is het volgende:
- Het verlangen om dienstbaar present te zijn in de samenleving, zowel dichtbij als ver weg.
- Mensen vinden elkaar in hun inzet voor een betere samenleving.
- Er is ruimte voor een veelkleurig geloofsleven, wat ons verenigt is de maatschappijkriti­sche inzet.
- Binnen de erediensten is ook ruimte voor lezingen buiten de Bijbel om (gedichten, litera­tuur, moderne theologie).
  
De gemeente vervult haar diaconale roeping in de kerk en in de wereld door in de dienst van barmhartigheid en gerechtigheid te delen wat haar aan gaven geschonken is, te helpen waar geen helper is en te getuigen van de gerechtigheid van God waar onrecht geschiedt. (Kerkorde artikel X lid 3).
 
De Diaconie van deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 2 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de diaconie van de Protestantse gemeente te Soesterberg.

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 11 leden (waarvan 3 vacatures), die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente. Het College van diakenen telt 4 leden en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie 11, art. 6 - 9).

C. Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.
 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 

3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Zie verder de artikelen I t/m IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”.

D. Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via de link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland
De meest recente versie van het beleidsplan van de Protestantse gemeente te Soesterberg kunt u vinden via de link Beleidsplan Protestantse gemeente te Soesterberg. Hierin is opgenomen het beleidsplan van de diaconie van onze gemeente.

E. Beloningsbeleid
De beloning van diakonale medewerkers – indien aanwezig - is geregeld in de 'Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale regelingen Protestantse Kerk in Nederland
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag Activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
 
Zie voor een uitgebreid overzicht van actieve commissies en werkgroepen en de geplande, resp. uitgevoerde activiteiten de website van onze gemeente: www.pknsoesterberg.nl

G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk diaconaal werk vertoont een grote mate van continuïteit. In de kolom begroting in het overzicht onder H is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen van de diaconie in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Verkorte staat van Baten en Lasten diaconie
 
  begroting   2023 rekening     2023 rekening   2022
       
Baten      
       
Opbrengsten uit bezittingen € 0 € 0 € 0
Bijdragen kerkleden € 7.000 € 8.785 € 7.352
Totaal baten € 7.000 € 8.785 € 7.352
Lasten      
       
Bestedingen diaconaal werk (plaatselijk, landelijk en werelwijd) € 7.000 € 8.704 € 6.462
Bestedingen diaconaal pastoraat (predikant, kerkelijk werkers) € 0 € 0 € 0
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk € 0 € 0 € 0
Bijdrage aan andere organen binnen de kerk € 500 € 210 € 484
Lasten overige eigendommen en inventarissen € 0 € 0 € 0
Salarissen (evt. diaconale medewerkers) € 0 € 0 € 0
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente € 300 € 429 € 300
Totaal lasten € 7.800 € 9.343 € 7.246
       
Resultaat(baten - lasten) € -800 € -558 € 106

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar gevraagd om hun bijdrage voor het diaconale werk van de diaconie van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.

Soms bezit een diaconie ook (enig) vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de diaconie nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de diaconie.

De ontvangen inkomsten van de diaconie worden besteed aan diaconaal werk, zowel plaatselijk, landelijk als wel wereldwijd in de vorm van ondersteuning van activiteiten en doorbetaling van voor specifieke projecten gehouden inzamelingen.

Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan de kosten van de eigen organisatie (eventueel overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijke diaconale werk van de kerk.

Onder Lasten beheer en administratie zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de diaconale bezittingen.
 
terug
 
 
 
Vredekerk Soesterberg
 
Externe links
Doorgeef-lichtje
PKN
JOP
MijnKerk
Kerk in Actie
De Bijbel
EO - Geloven
 
Informatie
Opmerkingen of vragen?
info@pknsoesterberg.nl
Webmaster:
webmaster@pknsoesterberg.nl
 
Direct naar...
Kerkdienst gemist
Beleid veilige gemeente
Ruimte huren?
Beleidsplan
Ledenadministratie
Privacy verklaring
Gemeenteprofiel
Werkplan
 
 
 
Vredekerk Soesterberg
 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.