PKN
Protestantse gemeente te Soesterberg (Vredekerk)
 
ANBI gemeente ANBI gemeente
A. Algemene gegevens
 
Naam ANBI: Protestantse gemeente te Soesterberg
Telefoonnummer: 06-48317023
RSIN/Fiscaal nummer: 002705187
Nr. Kaner van Koophandel: 76373193
Website adres: https://www.pknsoesterberg.nl
E-mail: info@pknsoesterberg.nl
Adres: Generaal Winkelmanstraat 101
Postcode: 3769 EC
Plaats: Soesterberg
Postadres: Generaal Winkelmanstraat 101
Postcode: 3769 EC
Plaats: Soesterberg
 
De Protestantse gemeente te Soesterberg is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven: “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “.
 
Het profiel dat het beste past bij de Protestantse gemeente te Soesterberg is het volgende:
- Het verlangen om dienstbaar present te zijn in de samenleving, zowel dichtbij als ver weg.
- Mensen vinden elkaar in hun inzet voor een betere samenleving.
- Er is ruimte voor een veelkleurig geloofsleven, wat ons verenigt is de maatschappijkriti­sche inzet.
- Binnen de erediensten is er ook ruimte voor lezingen buiten de Bijbel om (gedichten, litera­tuur, moderne theologie).
  
Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 4 lid 1 van de kerkorde.
 
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
 
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse gemeente te Soesterberg.

B. Samenstelling bestuur
Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 11 leden (waarvan 3 vacatures), die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van kerkrentmeesters telt 6 leden (waarvan 2 vacatures) en is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het classicaal college voor de behandeling van beheerszaken (Ordinantie 11, art. 6 - 9).

C. Doelstelling/visie
De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de Kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.
 
1 - De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God. 
2 - Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen. 
3 - Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.
Zie verder de artikelen I t/m IV van de kerkorde van de Protestantse Kerk “de roeping van kerk en gemeente”.

D. Beleidsplan
Het beleidsplan van de Protestantse Kerk kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse Kerk in Nederland, zoeken op beleidsplan 2021 - 2025 "de toekomst open tegemoet".
De meest recente versie van het beleidsplan van de Protestantse gemeente te Soesterberg kunt u vinden via deze link: Beleidsplan Protestantse gemeente te Soesterberg.

E. Beloningsbeleid
De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers en kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link: Generale Regelingen Protestantse Kerk in Nederland
 
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

F. Verslag activiteiten
De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Een uittreksel van de belangrijkste gegevens treft u hieronder aan.
 
Zie voor een uitgebreid overzicht van actieve commissies en werkgroepen en de geplande, resp. uitgevoerde activiteiten de website van onze gemeente: www.pknsoesterberg.nl?

G. Voorgenomen bestedingen
De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikant of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats. In de kolom begroting van de verkorte Staat van baten en lasten onder H. is dit cijfermatig in beeld gebracht.

H. Verkorte staat van baten en lasten met toelichting
Onderstaande staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen.
De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Verkorte staat van Baten en Lasten gemeente
 
  begroting   2022 rekening     2022 rekening   2021
       
Baten      
       
Opbrengsten uit bezittingen € 11.400 € 15.116 € 6.582
Bijdragen kerkleden € 62.600 € 64.663 € 65.774
Subsidies en overige bijdragen van derden € 800 € 798 € 777
Totaal baten € 74.800 € 80.577 € 73.133
Lasten      
       
Bestedingen pastorale beroepskrachten € 52.300 € 53.491 € 50.488
Bestedingen kerkdiensten, catechese en gemeentewerk € 3.000 € 2.886 € 2.694
Bijdrage aan andere organen binnen de kerk € 3.750 € 3.649 € 3.633
Lasten kerkelijke gebouwen (inclusief afschrijving) € 14.800 € 10.187 € 14.328
Salarissen (koster, organist e.d.) € 11.300 € 11.079 € 11.079
Lasten beheer en administratie, bankkosten en rente € 4.650 € 4.302 € 4.249
Lasten overige eigendommen en inventarissen € 0 € 0 € 0
Totaal lasten € 89.800 € 85.594 € 86.471
       
Resultaat(baten - lasten) € -15.000 € -5.017 € -13.338

Toelichting
Kerkgenootschappen en hun onderdelen zorgen in Nederland zelf voor de benodigde inkomsten voor hun activiteiten. Aan de kerkleden wordt elk jaar via de Actie Kerkbalans gevraagd om hun bijdrage voor het werk van de kerkelijke gemeente waartoe zij behoren.
Soms bezit de kerkelijke gemeente ook nog enig vermogen in de vorm van woningen, landerijen of geldmiddelen. Soms is dit aan de gemeente nagelaten met een specifieke bestemming. De opbrengsten van dit vermogen worden aangewend voor het werk van de gemeente.
Kerken ontvangen geen overheidssubsidie in Nederland, behoudens voor de instandhouding van monumentale (kerk)gebouwen of een specifiek project.
 
Een groot deel van de ontvangen inkomsten wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor de predikant en eventuele kerkelijk werkers en aan de organisatie van kerkelijke activiteiten.
Daarnaast worden de ontvangen inkomsten ook besteed aan het in stand houden van de kerkelijke bezittingen, benodigd voor het houden van de kerkdiensten (zoals onderhoud, energiebelastingen en verzekeringen) en aan de kosten van de eigen organisatie (salaris koster, eventueel , overig personeel, vrijwilligers) en bijdragen voor het in stand houden van het landelijk werk.
Onder lasten van beheer zijn opgenomen de kosten voor administratie en beheer van de kerkelijke bezittingen.
terug
 
 
 
Vredekerk Soesterberg
 
Externe links
Doorgeef-lichtje
PKN
JOP
MijnKerk
Kerk in Actie
De Bijbel
EO - Geloven
 
Informatie
Opmerkingen of vragen?
info@pknsoesterberg.nl
Webmaster:
webmaster@pknsoesterberg.nl
 
Direct naar...
Kerkdienst gemist
Beleid veilige gemeente
Ruimte huren?
Beleidsplan
Ledenadministratie
Privacy verklaring
Gemeenteprofiel
Werkplan
 
 
 
Vredekerk Soesterberg
 
 
   
  Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.